Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op..

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-11. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26. Data aktualizacji oświadczenia: 2023-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Barton, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 462-13-55 wew. 411. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.Budynek Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op., ul. Strażacka 8.

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Strażackiej.
 2. Do wejść prowadzą schody oraz podjazd dla wózków od strony Strażackiej.
 3. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 5. W budynku jest winda.
 6. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1,2,3.
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.
 8. Na parkingu na placu DPS wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 12. W budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

2.Budynek Domu Pomocy Społecznej Filia w Szymiszowie, ul. Strzelecka 2.

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Strzeleckiej.
 2. Do wejść prowadzą schody oraz podjazd dla wózków od strony Strzeleckiej.
 3. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 5. W budynku jest winda.
 6. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1,2.
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.
 8. Na parkingu na placu DPS wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 12. W budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

3 Budynek Domu Pomocy Społecznej Filia w Leśnicy, ul. Szpitalna 20.

 1. Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Szpitalnej.
 2. Do wejść prowadzą schody oraz podjazd dla wózków od strony Szpitalnej.
 3. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 5. W budynku jest winda.
 6. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1,2,3.
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.
 8. Na parkingu na placu DPS wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 12. W budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnej.  

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 27 marzec 2020 11:47 Anna Barton
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 marzec 2023 12:56 Anna Barton